Syndyk sprzeda ruchomości Dozamet

Opis:

Syndyk Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych DOZAMET Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Nowej Soli w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze, Wydział V Gospodarczy sygn. akt V GUp 43/16 ogłasza nieograniczony konkurs na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wskazanych w tabeli. Ruchomości można nabywać odrębnie, ceny w tabeli są cenami wywoławczymi.

Poniżej podstawowe zasady konkursu (pełne znajdują się w regulaminie)

1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie do dnia 5 stycznia 2022r. do godziny 15:00 na adres: Syndyk Ewa Poźniak, ul. Parafialna 5a/1, 67-200 Głogów z czytelnym napisem na kopercie „Oferta konkurs Dozamet, sygn. akt V GUp 43/16” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). W przypadku składania oferty za pośrednictwem drogi pocztowej lub kuriera ofertę w kopercie z dopiskiem „Oferta przetarg Dozamet, sygn. akt V GUp 43/16” należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną na adres wskazany (decyduje data doręczenia oferty).
2. Wysokość wadium wynosi 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej.
3. Wadium powinno zostać wpłacone w całości na rachunek bankowy: Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne DOZAMET Sp. z o.o. w upadłości, nr rachunku: 15 1090 2112 0000 0001 3347 4106 tytułem: „wadium GUp 43/16” w terminie do dnia 5 stycznia 2022r.
4. Analizy złożonych pisemnie ofert syndyk dokona najpóźniej do dnia 12 stycznia 2022r.
5. Regulamin konkursu oraz wycena są wyłożone do wglądu w biurze syndyka, tj. w Głogowie przy ul. Parafialnej 5a/1. Regulamin syndyk na prośbę zainteresowanych przekaże drogą mailową.
6. Szczegółowe informacje na temat regulaminu konkursu oraz oglądania składników majątku można uzyskać w terminie do dnia 4 stycznia 2022r., po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem, numer telefonu 51*******79 lub 69*******88

Cena: 239 238 zł netto
Dodano: 11 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Nowa Sól
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]