Syndyk sprzeda ruchomości pozostałe po warsztacie samochodowym

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Jana Wiśniewskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt V GUp „of” 158/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki pakietu ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Jana Wiśniewskiego, składającego się z:
a) Telewizora marki Samsung 40 cali, model: UE40EH50********00 zł);
b) Kabiny lakierniczej wewnętrznej (komora malarska) wyposażonej w system recyrkulacji i filtracji powietrza wraz z kompletnym oświetleniem oraz panelem sterującym (10.000,00 zł);
c) Zespołu 12 kontenerów modułowych stanowiących jedną całość – zaplecza warsztatu samochodowego wraz z pomieszczeniami biurowo-socjalnymi (24.000,00 zł);
d) Pieca marki HEITZ na ekogroszek z podajnikiem (400,00 zł);
e) Wiaty otwartej zadaszonej wykonanej z profila 8*8 cm o wymiarach gł. 900*840* wys. 380-450 cm, połączonej z wiatą zamkniętą o wym. gł. 900* szer. 610* wys. w szczycie 510 cm obita blachą trapezową wraz z drzwiami uchylnymi sterowanymi elektrycznie marki CRAWFORD szer. 4.15, wys. 3,95cm (9.300,00 zł).
Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 43.880,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych).
Zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży oraz możliwość wyznaczenia terminu oględzin ruchomości, przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com.
Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na ww. adres Kancelarii Syndyka w terminie do dnia 05 października 2021 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka). Oferty przyjmowane są również w skanie za pośrednictwem e-mail: oferty(małpa)saltarski.com.
Oferta zakupu powinna zawierać:
• dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/REGON/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
• kontaktowy numer telefonu i e-mail,
• nazwę postępowania upadłościowego, którego dotyczy oferta,
• dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
• oferowaną cenę nabycia,
• podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie,
Przyjmowane są wyłącznie oferty na nabycie wszystkich ruchomości (pakietu).
W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty równiej co najmniej cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję. Aukcja zostanie przeprowadzona przy użyciu urządzeń umożliwiających zdalne porozumiewanie się.
Operat szacunkowy wartości ruchomości Upadłego sporządzony na dzień 17 lipca 2021 roku przez biegłego sądowego mgr Andrzeja Jakubaszka będzie udostępniany do wglądu wyłącznie w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com.
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po dokonaniu zapłaty całej ceny zakupu na rachunek bankowy masy upadłości Jana Wiśniewskiego.
Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości kupujący.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu

Cena: 43 880 zł brutto
Dodano: 27 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Olsztyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]