Syndyk sprzeda samochód FORD TRANSIT FT 350 2.2 TDCi

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty samochód ciężarowy marki FORD Transit 2,2 TDCI, rok produkcji 2007, nr VIN: WF0XXXTTFX7U85190, za cenę nie niższą, niż 7.400,00 złotych (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych).
Oferty na zakup winny być przesłane listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera z oznaczeniem na kopercie „Oferta – Ford Transit” na adres: Dorota Borkowska – Syndyk masy upadłości, 91-498 Łódź, Okoniowa 7/2,
do dnia 20 kwietnia 2022 roku. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu na wskazany adres.
Oferta winna zawierać:
a) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oferenta,
b) adres, w tym adres mailowy, telefon kontaktowy,
c) wskazanie przedmiotu, którego oferta dotyczy,
d) oferowaną cenę zakupu,
e) dowód wpłaty wadium,
f) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, akceptuje go, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz zrzeka się dochodzenia w przyszłości jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, a ponadto także, że nie istnieją żadne przyczyny tak faktyczne, jak i prawne, które ograniczałyby lub uniemożliwiały nabycie w przypadku wyboru jego oferty,
g) oryginalny podpis oferenta
Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być złożone pod warunkiem, z zastrzeżeniem terminu, ani nie mogą być wariantowe. Uczestnik konkursu ofert jest związany ofertą do upływu terminu wyznaczonego przez syndyka do zawarcia umowy. Przystępujący do konkursu pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium na rachunek bankowy o numerze: 89 1140 2004 0000 3202 7183 8350, prowadzony przez syndyka masy upadłości, w wysokości stanowiącej 10% ceny wywoławczej i załączyć dowód wpłaty do składanej oferty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs ofert zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs ofert, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka.
Wyboru nabywcy syndyk dokona w dniu 21 kwietnia 2022 roku. O wyborze oferty na zakup syndyk zawiadomi oferenta wg danych kontaktowych zawartych w ofercie – drogą mailową lub telefoniczną. Zawarcie umowy sprzedaży, zapłata oraz wydanie przedmiotów sprzedaży nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez syndyka. W razie braku możliwości zapłaty przez wyłonionego oferenta ceny sprzedaży w całości przed zawarciem umowy sprzedaży wybór oferty przestaje wiązać syndyka. Ewentualne koszty sprzedaży, w tym koszty sprawdzenia stanu przedmiotu sprzedaży ponosi kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na sprzedaż na każdym etapie bez podania przyczyny. Ze składnikiem majątku podlegającego sprzedaży oraz z warunkami sprzedaży można się zapoznać po uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 72*******13.

Cena: 7 400 zł netto
Dodano: 6 kwietnia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź, Bałuty
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]