Syndyk sprzeda samochód marki Hyundai Santa Fe

Opis:

Sprzedaż przez syndyka masy upadłości w postępowaniu upadłościowym
Samochód marki Hyundai Santa FE 2.0 CRDT
Auto sprawne, lecz wymagane drobne naprawy lakiernicze, elektryczne (czujnik), do wymiany sworzeń układu kierowniczego

Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych)

I. Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty dot. ceny spośród złożonych ofert.
II. W razie wpływu dwóch ofert o tożsamych wartościach, decydująca będzie kolejność wpływu ofert do Kancelarii Syndyka.
III. Minimalna cena sprzedaży to cena wywoławcza ruchomości
IV. Minimalna cena postąpienia wynosi 500,00 zł.
V. Termin do składania ofert do dnia 7 stycznia 2022 r. Oferta, która wpłynie po tym terminie nie będzie rozpatrywana.
VI. Cena nabycia zostanie wpłacona na rachunek masy upadłości prowadzony na rzecz Zbigniewa Wojtasińskiego w upadłości konsumenckiej w Santander Bank Polska 32 1090 2590 0000 0001 4798 8441 w całości najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży.
VII. Koszty zawarcia umowy sprzedaży i wszelkich obciążeń z tym związanych ponosi w całości kupujący.
VIII. Termin zawarcia umowy sprzedaży do dnia 31 stycznia 2022 r.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 12 stycznia 2022 r. o godz. 13:30 w Kancelarii Syndyka. Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany terminu otwarcia i rozpoznania ofert oraz odstąpienia od konkursu ofert, bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje są dostępne w Kancelarii Syndyka (ul. Warszawska 21 lok. 29, 25-512 Kielce, tel. +48**********03, e-mail: upadloscupadloscnotables.pl) Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, którą należy złożyć osobiście lub przesłać do Kancelarii Syndyka Pauliny Bursztein (ul. Warszawska 21 lok. 29, 25-512 Kielce) listem poleconym w zapieczętowanej kopercie, oznaczonej dopiskiem „KONKURS OFERT – w postępowaniu Sygn. akt V GUp 95/21”, w terminie do 7 stycznia 2022 r.”

Inne warunki:
1. Syndyk zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyny, do:
• zmiany warunków aukcji,
• odstąpienia od aukcji,
• zamknięcia aukcji bez wyboru którejkolwiek z ofert.
2. Oferta, która nie została wybrana, przestaje wiązać oferenta.

Cena: 2 400 zł brutto
Dodano: 27 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Staszów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]