Syndyk sprzeda samochód marki MCC SMAR

Opis:

Sprzedaż przez syndyka masy upadłości w postępowaniu upadłościowym ruchomości, tj. samochód osobowy marki MCC SMART bez dowodu rejestracyjnego. Pojazd jest w stanie nieużytkowym, niekompletnym i nienadającym się do jazdy.

Cena wywoławcza ww. ruchomości wynosi 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

I. Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty dot. ceny spośród złożonych ofert.
II. W razie wpływu dwóch ofert o tożsamych wartościach, decydująca będzie kolejność wpływu ofert do Kancelarii Syndyka.
III. Minimalna cena sprzedaży to cena wywoławcza ruchomości
IV. Minimalna cena postąpienia wynosi 100,00 zł.
V. Termin do składania ofert do dnia 30 września 2021 r. Oferta, która wpłynie po tym terminie nie będzie rozpatrywana.
VI. Cena nabycia zostanie wpłacona na rachunek masy upadłości prowadzony na rzecz Iwony Szlufik w upadłości konsumenckiej w Santander Bank Polska 77 1090 2040 0000 0001 2274 8575 w całości najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży.
VII. Koszty zawarcia umowy sprzedaży i wszelkich obciążeń z tym związanych ponosi w całości kupujący. Kupujący zobowiązany jest do odbioru samochodu na własny koszt.
VIII. Termin zawarcia umowy sprzedaży do dnia 29 października 2021 r.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 6 października 2021 o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka. Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany terminu otwarcia i rozpoznania ofert oraz odstąpienia od konkursu ofert, bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje są dostępne w Kancelarii Syndyka (ul. Warszawska 21 lok. 29, 25-512 Kielce, tel. +48**********03, e-mail: upadlosc@notables.pl) Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, którą należy złożyć osobiście lub przesłać do Kancelarii Syndyka Pauliny Bursztein (ul. Warszawska 21 lok. 29, 25-512 Kielce) listem poleconym w zapieczętowanej kopercie, oznaczonej dopiskiem „KONKURS OFERT – w postępowaniu Sygn. akt V GUp 226/21”, w terminie do 30 września 2021 r.”

Cena: 2 000 zł brutto
Dodano: 13 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Górno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]