Syndyk sprzeda siedlisko działka i dom Jarnołtowo, o pow. 0,942 ha, dom o pow. 99m3

Opis:
 1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składników masy upadłości w postaci:
 2. a) prawa własności nieruchomości gruntowej złożonej z działki gruntowej nr 186/3 o powierzchni 0,2884 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 99 m3 wraz z zabudowaniami niemieszkalnymi, położonej w Jarnołtowo, gmina Małdyty, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą KW nr EL2O/00009805/6,
 3. b) udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntową nr 186/4 o powierzchni 0,654 ha, położonej w Jarnołtowo, gmina Małdyty, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą KW nr EL2O/00000561/0.
 4. Przedmiotowa oferta dotyczy sprzedaży powyżej wskazanych składników mas upadłości łącznie.
 5. Łączną cenę wywoławczą ustala się na kwotę 175 355,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 40/100), przy czym ceny poszczególnych udziałów w składnikach masy wynoszą:

– prawo własności nieruchomości gruntowej złożonej z działki gruntowej nr 186/3 o powierzchni 0,2884 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 99 m3 wraz z zabudowaniami niemieszkalnymi, położonej w Jarnołtowo, gmina Małdyty,  KW nr EL2O/00009805/6 – 172 900,80 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych 80/100);

– udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntową nr 186/4 o powierzchni 0,654 ha, położonej w Jarnołtowo, gmina Małdyty, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą KW nr EL2O/00000561/0 – 2 454,60 zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złotych 60/100).

 1. Operaty szacunkowe nieruchomości znajdują się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operaty mogą zostać udostępnione również drogą elektroniczną.
 2. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.11.2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia ofert decyduje data wpływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.figura@grantfinance.pl
 3. Oferent obowiązany jest złożyć odrębne oferty na nabycie poszczególnych udziałów w składnikach masy upadłości, przy czym nabycie składników masy upadłości wskazanych w pkt. 1 nastąpi na mocy jednego aktu notarialnego.
 4. Oferowane ceny poszczególnych udziałów w składnikach masy upadłości (a tym samym cena łączna) nie mogą być niższe, od wartości wskazanych w pkt. 3 powyżej.
 5. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadia, każde na odrębny udział w danym składniku masy upadłości, w terminie do dnia 07.11.2023 r., przy czym wysokość wadium wskazana jest poniżej wraz z numerem rachunku masy upadłości w danym postępowaniu upadłościowym:

– dot. prawa własności nieruchomości gruntowej złożonej z działki gruntowej nr 186/3 o powierzchni 0,2884 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 99 m3 wraz z zabudowaniami niemieszkalnymi, położonej w Jarnołtowo, gmina Małdyty,  KW nr EL2O/00009805/6 –  wadium w kwocie 17 290,08, zł, na rachunek bankowy masy upadłości nr: 10 1140 1153 0000 4640 5200 1151;

 

– dot. udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntową nr 186/4 o powierzchni 0,654 ha, położonej w Jarnołtowo, gmina Małdyty, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą KW nr EL2O/00000561/0 – wadium w kwocie  245,46 zł na rachunek bankowy masy upadłości nr: 10 1140 1153 0000 4640 5200 1151;

Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do każdej z ofert. Łączna wysokość uiszczonych wadiów powinna wynosić 17 535,54 zł.

 1. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 08.11.2023 roku o godzinie 10:00.
 2. W przypadku, gdy wpłyną oferty więcej niż od jednego oferenta, syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali porównywalne, najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 08.11.2023 o godzinie 11:00 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (email, skype, tel., inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana z postąpieniem wynoszącym 3 000,00 zł.
 3. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do dwóch miesięcy od dnia wyboru oferenta. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nie później niż na jeden dzień przed zawarciem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi we wskazanej przez syndyka kancelarii notarialnej z siedzibą w Gdańsku.
 5. Kupujący nabywa nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe).
 6. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie faktycznym, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.
 7. Koszty notarialne ponosi nabywca z uwzględnieniem kosztów wykreślenia wierzycieli hipotecznych z księgi wieczystej działu IV.

 

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: m.figura@grantfinance.pl.

 

Cena: 175 355 zł brutto
Dodano: 13 stycznia 2023
Województwo:
Lokalizacja: Jarnołtowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]