Syndyk sprzeda – Sokołów Podlasku ul. 8 Sierpnia

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczony postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 28 października 2021 r.

zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:

PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM (Sygn. akt: IX GUp 531/21) w postaci lokalu mieszkalnego nr 15 o powierzchni użytkowej 61,94 m2 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na II piętrze (III kondygnacji) zlokalizowanego w Sokołowie Podlaskim przy ul. 8 Sierpnia 5, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW nr SI1P/00037533/1

  • Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona z wolnej ręki w trybie konkursu ofert i aukcji ustnej z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego.
  • Cena wywoławcza (minimalna): 224.000,00 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych 0/100), 
  • Warunki sprzedaży: Szczegółowe warunki sprzedaży określone zostały w regulaminie. Pisemny egzemplarz regulaminu sprzedaży zainteresowane podmioty otrzymają w formie elektronicznej wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.
  • Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 7 marca 2022 r. włącznie, na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, al. W. Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty. Oferta, która wpłynęła po terminie, nie będzie rozpatrywana.

      OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.

  • Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy 89 1140 2004 0000 3802 7814 3735 (mBank), z dopiskiem „Wadium – Sygn. akt IX GUp 531/21” w kwocie 22.400,00 złotych (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych 00/100), przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy masy upadłości.
  • Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin można otrzymać w formie elektronicznej po uprzednim złożeniu zapytania na adres sekretariat(a)dorest(.)pl
  • Termin otwarcia ofert: Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Warszawie pod adresem: Aleja W. Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa, w dniu 9 marca 2022 r. o godzinie 12:00.
  • Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn niż określonych treścią regulaminu. Prawo to przysługuje również Sędziemu-Komisarzowi nadzorującemu postępowanie upadłościowe masy upadłości, w skład której wchodzi nieruchomość objęta niniejszym regulaminem.
  • Termin oględzin nieruchomości: 19 lutego 2022 r. w godzinach 10:00-12:00.
Cena: 224 000 zł brutto
Dodano: 9 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sokołów Podlaski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]