Syndyk sprzeda spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Opis:

Syndyk masy upadłości Iwony Michalskiej
sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 34 położonego w Częstochowie, ul. Broniewskiego 14, objętego księgą wieczystą nr. CZ1C/00161082/6, za najwyższą oferowaną cenę, jednak nie niższą niż 213 097,00 PLN (słownie: dwieście trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100) stanowiącą cenę oszacowania.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami oraz wpłacenie wadium. Zainteresowani winni składać oferty w języku polskim do dnia 03.11.2021 roku (data wpływu) na adres kancelarii syndyka: Syndyk Marta Tutaj, ul. Żwirki i Wigury 6/14 lok.227, 42-217 Częstochowa w zamkniętej kopercie, na której to kopercie należy umieścić dopisek „Oferta na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego CZ1C/00161082/6 sygn. akt VIII GUp 86/21” a także wskazać dane oferenta wraz z numerem telefonu.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium określonego w regulaminie konkursu.
Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii Syndyka, ul. Żwirki i Wigury 6/14 lok.227 Częstochowa w dniu 04.11.2021 roku o godz. 10.00.
Pozostałe warunki konkursu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna zawierać oferta zamieszczone zostały w regulaminie konkursu.
Regulamin konkursu oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka.
Dodatkowe informacji o przedmiocie konkursu, można uzyskać również pod nr tel. 57*******21 oraz e-mail.

Cena: 213 097 zł brutto
Dodano: 18 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Częstochowa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]