Syndyk sprzeda stację benzynową Nowiec

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym dłużnika NOWIEC spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Nowiec, Nowiec 31, 82-440 Dzierzgoń, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 0000168521 zawiadamia o przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym na sprzedaż przedsiębiorstwa dłużnika, w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, Nowiec sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w miejscowości Nowiec, Nowiec 31, 82-440 Dzierzgoń, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 0000168521. Zgodnie z opisem i oszacowaniem z dnia 27 lipca 2021 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Karolinę Kordas-Stępską w skład przedsiębiorstwa wchodzą trzy nieruchomości położone w miejscowości Nowiec 31 zabudowane stacją benzynową oraz myjnią samochodową wraz z całą infrastrukturą i wyposażeniem, znak towarowy, środki transportu, sprzęt i wyposażenie, zapasy oraz należności.

Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Grant Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. M. Reja 13/15, lok. 1002.

Cena wywoławcza objętego przetargiem przedsiębiorstwa równa jest cenie oszacowania i wynosi 1.453.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy w mBank S.A.:

Nowiec sp. z o.o. w upadłości

63 1140 1153 0000 4410 4400 1001

W tytule przelewu należy umieścić dopisek „wadium – przedsiębiorstwo Nowiec sp. z o.o., sygn. akt VI GUp 410/20”. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 lutego 2022 r.  pod rygorem odrzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 rachunek bankowy.

Oferty należy składać do dnia 09 lutego 2022 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 14 lutego 2022 roku o godzinie 12:30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk w sali B65.

Regulamin Przetargu oraz opis i oszacowanie przedsiębiorstwa zostaną udostępnione do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Sopocie przy ul. M. Reja 13/15, lok. 1002, 81-874 Sopot w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 501 698 405 lub 601 627 391, ) oraz wyłożone w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza 10 Gdańsk w godzinach i dniach urzędowania Sądu. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, warunkach, regulaminie oraz innych okolicznościach faktycznych i prawnych, istotnych z punktu widzenia przyszłej umowy i jej skutków, udostępnione są zainteresowanym po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu w całości lub w części ze wskazaniem jakiego elementu będącego przedmiotem przetargu decyzja dotyczy bez podania przyczyny oraz niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Cena: 1 453 000 zł brutto
Dodano: 16 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Nowiec
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]