Syndyk sprzeda telewizor LG Full HD Smart, 42 cale, rok 2016

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Mateusza Przygody – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydziałem Gospodarczym Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt OL1O/GUp-s/44/2022, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki telewizora LG Full HD Smart, model 42LF652V, 42 cale, rok produkcji 2016, za cenę nie niższą niż 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży udzielane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(a)saltarski.com (kontakt wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).
Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na ww. adres Kancelarii Syndyka w terminie do dnia 19 października 2022 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka). Oferty przyjmowane są również w skanie za pośrednictwem e-mail: oferty(a)saltarski.com.
Oferta zakupu powinna zawierać:
• dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/REGON/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
• kontaktowy numer telefonu i e-mail,
• nazwę postępowania upadłościowego, w skład którego wchodzi przedmiot sprzedaży,
• dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
• oferowaną cenę nabycia,
• podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie.
W przypadku braku możliwości przesłania skanu podpisanej oferty, dopuszczalne jest przesłanie oferty w treści wiadomości e-mail.
W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty równiej co najmniej cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi licytację.
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po dokonaniu zapłaty odpowiadającej sumie transakcyjnej na rachunek bankowy masy upadłości Mateusza Przygody.
Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości kupujący.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Cena: 400 zł brutto
Dodano: 17 października 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wielbark
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]