Syndyk sprzeda- Toyota Corolla z 2004 r.

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udział 1/2 w ruchomości w postaci samochodu Toyota Corolla 1.4 KAT, 71 kW, r. prod. 2004, za cenę nie niższą niż 3.300,00 zł (trzy tysiące trzysta złotych) brutto.

Auto posiada polisę OC do 28 maja 2021 r.
Auto nie posiada ważnego przeglądu technicznego!

Oferty należy składać drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa w terminie do dnia 18 maja 2021 roku (liczy się data wpływu oferty). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2021 r.

Oferta winna zawierać pełne dane oferenta, numer telefonu oraz e-mail, a także wskazanie
proponowanej ceny zakupu, nie niższej niż cena minimalna. Wymagane wadium w wysokości 330,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści złotych) należy przelać na rachunek masy upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. najpóźniej do dnia 18 maja 2021 r.

W przypadku otrzymania przez syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej
oferty na nabycie ruchomości, a nadto dane oferty będą co najmniej równe cenie
minimalnej, syndyk przeprowadzi aukcję na sprzedaż ruchomości.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Cena: 3 300 zł brutto
Dodano: 28 sierpnia 2020
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Hajnówka
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]