Syndyk sprzeda udział ½ w mieszkaniu, Słupsk

Opis:

Syndyk sprzeda udział ½ w mieszkaniu, Słupsk

Syndyk masy upadłości w postępowaniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup udziału ½ w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego na pierwszej kondygnacji, oznaczonego nr 1, położonego przy ul. Długosza 16 w Słupsku o powierzchni 72,99 mkw., z pomieszczeniami przynależnymi (pomieszczenie gospodarcze i piwnica), wraz z udziałem 433/10 000 części w prawie własności gruntu oraz udziałem 433/10 000 części w częściach wspólnych, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/0091147/5. Nieruchomość wchodzi w skład masy upadłości.

Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 68 500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100).

Regulamin Przetargu oraz opis i oszacowanie ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot oraz mogą zostać udostępnione drogą elektroniczną.

Termin składania, otwarcia oraz rozpoznania ofert zostanie wskazany wkrótce.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6 850,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości w terminie składania ofert, pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na rachunek bankowy.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu w całości lub w części ze wskazaniem jakiego elementu będącego przedmiotem przetargu decyzja dotyczy bez podania przyczyny oraz niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail.

Cena: 68 500 zł brutto
Dodano: 7 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Słupsk
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]