Syndyk sprzeda udział 1/15 w nieruchomości lokalowej w Grajewie

Opis:

KONKURS OFERT

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Płońskiego [Płoński] – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzący w skład masy upadłości udział 1/15 w nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny położony w budynku nr 35 na os. Centrum w Grajewie (woj. podlaskie), dla którego Sąd Rejonowy w Grajewie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1G/4097 7/6.
Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 6 653,33 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote 33/100) brutto.
Oferty należy składać do dnia 26.04.2021 r. na adres biura syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Każda oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych koper powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: VIII GUp 464/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Płońskiego”. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Krzysztofa Płońskiego w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: PL 14 1050 144 5 1000 00 92 7154 012 3, najpóźniej do dnia 26.04.2021 roku, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.
Otwarcie ofert i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27.04.2021 r. o godzinie 15:00 w biurze syndyka przy al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków przez syndyka w obecności dwóch wybranych przez syndyka członków komisji. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie licytacji w formie ustnej wśród wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, na warunkach wskazanych w warunkach sprzedaży. Licytacja w formie ustnej odbędzie się w wyznaczonym przez syndyka terminie.
Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.s
Warunki sprzedaży przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Teresę Kazłowską z dnia 12 czerwca 2020 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka – Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-15:00 (po wcześniejszym umówieniu) oraz w aktach sprawy sygn. akt VIII GUp 464/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 535 67 67 67 lub drogą mailową pod adresem:biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl.

Cena: 6 653 zł brutto
Dodano: 8 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Grajewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]