Syndyk sprzeda udział 1/16 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, Władysławowo gm. Elbląg

Opis:

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci prawa własności udziału 1/16 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntową nr 290 o powierzchni 1,2746 ha zabudowaną trzema budynkami niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 84 m2 położoną w miejscowości Władysławowo gmina Elbląg, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr EL1E/00040666/1 przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Budynki niemieszkalne obecnie pełnią rolę garaży. Dwa z nich powstały w 1985 roku. Są to obiekty jednokondygnacyjne, murowane, każdy z nich o powierzchni zabudowy 16 m2. Dachy jednospadowe. Posadzki betonowe, nieco zniszczone. Budynek garażowy nr 2 (na zdjęciu ze strzałką) o powierzchni użytkowej 14,50 m2 aktualnie służy do wyłącznego użytku upadłej oraz jej małżonka wraz z ekwiwalentnym udziałem 1/16 w działce gruntowej nr 290, co odpowiada powierzchni 796,63 m2. Trzeci obiekt powstał w 2011 roku, drewniany o powierzchni zabudowy 52 m2, posadzka betonowa, dach dwuspadowy kryty blachą, pełni również funkcję garażu. Stan techniczny obiektów dobry.

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 5 941,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.

4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2022 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.figura@grantfinance.pl

5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.

6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 594,10 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 10/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 46 1140 1153 0000 4640 5200 1182 w terminie do dnia 17.10.2022 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty.

7. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 18.10.2022 roku o godzinie 10:00.

8. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 18.10.2022 o godzinie 11:00 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (email, skype, tel., inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

9. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do dwóch miesięcy od dnia wyboru oferty.

10. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę na rachunek bankowy masy upadłości nie później niż na jeden dzień przed podpisaniem umowy.

11. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

12. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi we wskazanej przez syndyka kancelarii notarialnej z siedzibą w Gdańsku.

13. Kupujący nabywa daną nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe).

14. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie faktycznym, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

15. Koszty notarialne ponosi nabywca.

16. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu ofert lub też unieważnienia go w całości lub w części ze wskazaniem jakiego elementu będącego przedmiotem konkursu ofert decyzja dotyczy bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: m.figura@grantfinance.pl.

Cena: 5 941 zł brutto
Dodano: 13 września 2022
Województwo:
Lokalizacja: Władysławowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]