Syndyk sprzeda udział 1/2 nieruchomość z wolnej ręki

Opis:

Przedmiotem sprzedaży w ramach Konkurs ofert przetargu jest:
1. sprzedaż ½ udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Częstochowa przy ul. Radomskiej 43A stanowiącej działki ewid. Nr 20/25, 20/26, 20/27 o powierzchni łącznej 0,2602 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr: CZ1C/00033292/5. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.
2. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi kwotę 308.950 zł (trzysta osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych ).
§3
1. Do Konkursu ofert mogą przystąpić, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, pod warunkiem wpłaty przez nie wadium.
2. Oferentów może być nieograniczona ilość.
3. W Konkursie ofert nie mogą uczestniczyć:
a) Syndyk i sędzia-komisarz,
b) reprezentanci i przedstawiciele Upadłego, jak również jego wspólnicy lub akcjonariusze,
c) Upadły,
d) osoby będące wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem osób wymienionych w §3 ust. 3 lit. a
e) oferenci, w stosunku do których złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub toczy się postępowanie upadłościowe jak również podmioty wobec których otwarto postępowanie likwidacyjne.
§ 4
1. Oferty należy składać do dnia 31.05.2021 roku osobiście w Kancelarii Syndyka mieszczącym się w Sandomierzu 27-600, ul. Przemysłowa 8 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.
2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Kamil Korzeniec
ul. Przemysłowa 8, 27-600 Sandomierz
sygnatura akt V GUp 16/19
tytułując:
NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż ½ udziału w nieruchomości
3. Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty na tę samą nieruchomość opisaną w §2 Regulaminu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu.
4. W przypadku przesłania oferty pocztą, jako dzień złożenia oferty liczy się dzień wpływu oferty do Kancelarii Syndyka Kamila Korzeniec.
5. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, o którym mowa w §4 ust. 1 zostaną odrzucone. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, oferent złoży kolejną zapieczętowaną kopertę, oznaczoną jak opisano w §4 ust. 2, z dodaniem słowa: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
7. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
§ 5
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wskazanej w §2 Regulaminu tj. kwotę 30.895 zł (trzydzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).
2. Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w banku mBank Kancelaria Adwokacka adwokat Kamil Korzeniec ul. Hoża 34/2, 00-516 Warszawa o numerze: 39 1140 2004 0000 3102 8106 9722, w terminie do dnia 31.05.2021 r. (liczy się data wpływu wadium na rachunek bankowy masy upadłości).
3. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 31.05.2021 roku pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 rachunek bankowy.
4. Wadium zabezpiecza zawarcie umowy sprzedaży oraz zapłatę całej ceny;
5. Oferentom niewybranym lub którym nie udzielono przybicia Syndyk zwraca wadium w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu ofert, zakończenia aukcji lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty

§ 6
1. Oferta – pod rygorem odrzucenia – powinna być sporządzona w języku polskim i winna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty,
b) w przypadku przedsiębiorców – aktualny wyciąg z rejestru (ewidencji) oferenta z uwidocznionymi nazwiskami osób reprezentujących, a w przypadku działania przez pełnomocnika – dodatkowo uwierzytelnione pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, a przy spółkach z o.o. udokumentowane spełnienie wymagań art. 228 pkt. 4 ksh , art. 229 ksh , art. 230 ksh, a przy spółkach akcyjnych udokumentowane spełnienie wymagań art.393 pkt 4 ksh,
c) wskazanie numerów NIP i REGON,
d) wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta,
e) oferowaną cenę nabycia, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w §2 ust. 2 Regulaminu,
f) promesę zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku oferentów będących osobami zagranicznym, jeśli mają ustawowy obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości,
g) dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości, opłaconego z rachunku oferenta,
h) wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty, unieważnienia, odstąpienia od Konkursu ofert przez Syndyka,
i) oświadczenie oferenta że:
⎯ uiści cenę nabycia poleceniem przelewu na rachunek masy upadłości wskazany w Regulaminie Przetargu najpóźniej w dniu poprzedzającym datę zawarcia umowy sprzedaży;
⎯ zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty, podatki i opłaty związane z przeniesieniem własności nieruchomości, w tym zawarciu umowy w formie aktu notarialnego,
⎯ o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu i braku do niego zastrzeżeń,
⎯ nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 695494876 lub w Kancelarii Syndyka ul. Przemysłowa 8 Sandomierz.

Cena: 308 950 zł brutto
Dodano: 23 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Częstochowa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]