Syndyk sprzeda udział 1/2 nieruchomości w Sierpcu

Opis:

OBWIESZCZENIE SĄDOWE

w sprawie pisemnego ofertowego przetargu
na sprzedaż prawa własności nieruchomości
wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 283/20/PM

syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 22 lutego 2020r. zapadłym w sprawie VI GUp 283/20/PM

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy
na sprzedaż majątku masy upadłości obejmujący:

udział stanowiący ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer 3275/2 o powierzchni 0,0396 ha, zabudowanej domem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 152,14 m2 zlokalizowanej w Sierpcu przy ul. Władysława Jagiełły 28 (woj. kujawsko-pomorskie), dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW PL1E/00015884/2 powyższego Sądu za cenę wywoławczą nie niższą niż 79.920,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100).
Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU

Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie  przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarcze¬go Sądu Rejonowego Gdańsk Północ ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania Sądu. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu.
Opis i oszacowanie nieruchomości (operat szacunkowy) wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie  przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00.

1.    Oferty należy składać do dnia 17 marca 2021 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.
2.    Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

3.    Kopertę należy zaadresować:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VI Wydział Gospodarczy
ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk
Sędzia Komisarz ASR Przemysław Makuła
sygnatura akt VI GUp 283/20/PM
przetarg – oferta nabycia udziału w nieruchomości

Słowa „przetarg – oferta nabycia udziału w nieruchomości” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM

4.    Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty na tę samą nieruchomość opisaną w §3 ust. I Regulaminu Przetargu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu.
5.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wskazanej w §3 ust. I rachunek bankowy
Doradca Restrukturyzacyjny Dominika Bączek
ul. Przemysłowa 35A budynek B
84-200 Wejherowo
Alior Bank S.A.: 97 2490 0005 0000 4600 9248 7501
(na przelewie proszę podać: wadium – Monika Kopycińska sygn. akt VI GUp 283/20/PM).

6.    Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 17 marca 2021 roku  pod rygorem odrzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 2 REGULAMINU PRZETARGU rachunek bankowy.
7.    Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 22 marca 2021 roku o godzinie 13.20 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B65.
8.    Po ustaleniu liczby ofert spełniających warunki przetargu syndyk dokonuje szczegółowej   analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich dla każdej nieruchomości, o której mowa w §3 ust. I lub stwierdza, że nie dokonał wyboru żadnej ze złożonych ofert odrębnie dla każdej nieruchomości.
9.    Syndyk zastrzega sobie prawo:
a)    odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia prze¬targu w całości lub w części ze wskazaniem jakiego elementu będącego przedmiotem przetargu decyzja dotyczy bez podania przyczyny;
b)     niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
10.    Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602 281 889 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

Zapraszam do składania ofert
syndyk Dominika Bączek

Cena: 79 920 zł brutto
Dodano: 2 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sierpc
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]