Syndyk sprzeda udział 1/2 w działce w Pajtunach

Opis:

Syndyk ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż udziału ½ w nieruchomości gruntowej (grunty orne) o pow. 23.239 m2, dz. nr ew. 122/10 i 122/11, obręb 18 Pajtuny, położonej w miejscowości Pajtuny, gm. Purda, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, KW nr OL1O/00105580/8

Cena wywoławcza 81.500,00 zł

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie syndyk info pl oraz w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18 października 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2 pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 25 października 2021 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem:biuro@kancelariak2pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 8.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Cena: 81 500 zł brutto
Dodano: 30 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pajtuny
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]