Syndyk sprzeda udział 1/2 w garażu w Grójcu

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIX GUp 1538/20, sprzeda w trybie sprzedaży z wolnej ręki udział w wysokości 1/2 prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 6, stanowiącego miejsce garażowe o powierzchni 21,99 m2 położone na -1 kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Grójcu przy ul. Maratońskiej 15, za cenę nie mniejszą niż 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych). Dla lokalu niemieszkalnego – garażu, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Grójcu księga wieczysta o nr RA1G/00078642/3. Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu pod adresem ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53 w Warszawie w godz. 11.00 – 15.00. Zainteresowani winni składać pisemne oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2021r. na adres: Biuro Syndyka, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53 Warszawa (decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania oferty). Oferta pod rygorem odrzucenia musi zawierać oznaczenie oferenta z podaniem jego nazwy lub imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2021 r. o godz. 12:00 pod adresem: ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. Syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej co do zaoferowanej ceny. W przypadku wpłynięcia równorzędnych lub zbliżonych ofert syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez Syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży. Syndyk zastrzega sobie możliwość wyboru notariusza. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży w tym podatek PCC oraz koszty aktu notarialnego i wypisów ponosi kupujący. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu postępowania można uzyskać w drodze mailowej pod adresem doradztwoizabelarynkiewicz(małpa)gmail.com lub telefonicznie pod nr telefonu 690 017 260

Cena: 7 000 zł brutto
Dodano: 1 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]