Syndyk sprzeda udział 1/2 w lokalu mieszkalnym, Elbląg

Opis:

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Elblągu przy ul. Myliusa 11, o łącznej powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 51,40 m2 (lokal mieszkalny 47, 90 m2 oraz piwnica 3,50 m2), dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1E/00038037/6

 1. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 146 619,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 00/100).
 2. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.
 3. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.01.2024 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.figura@grantfinance.pl
 4. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.
 5. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 14 661,90 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 90/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 11 1140 1153 0000 4640 5200 1230 w terminie do dnia 08.01.2024 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi w wypadku gdy oferent, którego oferta została zaakceptowana, nie przystąpi od zawarcia umowy sprzedaży w dacie i miejscu wskazanym przez syndyka lub nie dokona wpłaty oferowanej ceny.
 7. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 09.01.2024 roku o godzinie 12:00.
 8. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 09.01.2024 r. o godzinie 13:00 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (email, skype, tel., inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 9. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do dwóch miesięcy od dnia wyboru oferty.
 10. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nie później niż na trzy dni przed podpisaniem umowy.
 11. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w tym koszty notarialne) ponosi kupujący.
 12. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi we wskazanej przez syndyka kancelarii notarialnej z siedzibą w Gdańsku.
 13. Kupujący nabywa daną nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe).
 14. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie faktycznym, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży. Kwestia lokatorów pozostaje po stronie nabywcy.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: biuro@grantfinance.pl.

Cena: 146 619 zł netto
Dodano: 31 października 2023
Województwo:
Lokalizacja: Elbląg
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]