Syndyk sprzeda udział 1/2 w lokalu mieszkalnym, Ostróda

Opis:

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci udziału ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni użytkowej 50,84 m2 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej wynoszącym 123/1000 stanowiącej zabudowaną dwoma budynkami mieszkalnymi działkę gruntową nr 167/21 o powierzchni 0,4396 ha, położoną przy ul. Zawiszy Czarnego 4 w Ostródzie, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1O/00016185/8.

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 69 138,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.

4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.figura@grantfinance.pl

5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.

6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 6 913,80 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset trzynaście złotych 80/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 39 1140 1153 0000 4640 5200 1017 w terminie do dnia 31.07.2023 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w wypadku gdy oferent, którego oferta została zaakceptowana, nie przystąpi od zawarcia umowy sprzedaży w dacie i miejscu wskazanym przez syndyka lub nie dokona wpłaty oferowanej ceny.

7. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 01.08.2023 roku o godzinie 12:00.

8. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 01.08.2023 r. o godzinie 13:00 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (email, skype, tel., inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

9. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do trzech miesięcy od dnia wyboru oferty.

10. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wpłaty oferowanej ceny pomniejszonej o wpłacone wadium przed podpisaniem umowy, przy czym wskazany przez syndyka rachunek bakowy musi być uznany całą oferowaną ceną nie później niż na cztery dni przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

11. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

12. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi we wskazanej przez syndyka kancelarii notarialnej z siedzibą w Gdańsku.

13. Kupujący nabywa daną nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe).

14. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie faktycznym, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

15. Koszty notarialne ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: m.figura@grantfinance.pl.

 

Cena: 69 138 zł brutto
Dodano: 27 września 2022
Województwo:
Lokalizacja: Ostróda
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]