Syndyk sprzeda udział 1/2 w lokalu mieszkalnym przy Os. Stawki 37

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Bogdana Mikulskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 11 o powierzchni użytkowej 61,51 m2, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym pięciokondygnacyjnym położonym przy Os. Stawki 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, dla którego Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00063074/8. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i wc oraz korytarza.
Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 79.233,60 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt groszy).
Oferty należy składać w terminie do dnia 22 listopada 2021 roku na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 7.923,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Bogdana Mikulskiego kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Bogdana Mikulskiego o nr PL 52 1090 1014 0000 0001 2601 4801 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp 249/19 – udział w mieszkaniu przy Os. Stawki”.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w dniu 23 listopada 2021 roku o godzinie 14:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Bogdana Mikulskiego lub upoważnioną przez niego osobę. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne, Syndyk wyznaczy termin aukcji wśród oferentów.
Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w Operacie szacunkowym, sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę Michała Kulę z dnia 13 stycznia 2020 roku, który zostanie udostępniony do wglądu wyłącznie w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com.
Regulamin sprzedaży, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości, są dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com w zakładce Przetargi/Lista aktualnych przetargów/ Nieruchomości.
Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący.
Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i tryb sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 79 233 zł brutto
Dodano: 26 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ostrowiec Świętokrzyski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]