Syndyk sprzeda udział 1/2 w lokalu mieszkalnym w Inowrocławiu

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki udział 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 35,62 m2 zlokalizowanej w Inowrocławiu, przy Al. Okrężnej 81/93, woj. kujawsko-pomorskie, dla którego Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00043597/8.

Lokal mieszalny znajduje się na ostatnim piętrze w budynku wielorodzinnym, 5-kondygnacyjnym, składa się z następujących pomieszczeń: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka. Lokal posiada również dostęp do balkonu.

Wartość szacunkowa udziału w nieruchomości, zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w postępowaniu upadłościowym przez rzeczoznawcę majątkowego oszacowana została na kwotę 81.538,- zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych) netto.

Cena minimalna sprzedaży wynosi 81.538 ,- zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych) netto.

Wpłaty wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 16.307,60,- zł należy dokonać na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 37 160*******1083 9630 1000 0068. Wadium uważa się za zapłacone jeżeli uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 16 grudnia 2021 r do godz. 15:00.

Przez złożenie oferty rozumie się złożenie pisemnej oferty na adres Kancelaria Prawno – Restrukturyzacyjna Tomasz Szulc (ul. Dąbrowa 62, 85-147 Bydgoszcz), osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie, która to musi wpłynąć najpóźniej do dnia 16 grudnia 2021 r. do godz. 15:00. W kopercie winna znajdować się kolejna zamknięta koperta zawierająca ofertę, z dopiskiem na tej kopercie „OFERTA, SYGN. AKT XV GUp 264/21, NIE OTWIERAĆ”.

Pisemna oferta winna zawierać co najmniej:
a)imię, nazwisko lub nazwę oferenta,
b)adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną adres korespondencyjny,
c)numer telefonu kontaktowego do oferenta (można podać także adres e-mail),
d)wskazanie na co składana jest oferta,
e)wskazanie oferowanej ceny,
f)czytelny podpis oferenta,
g)załączenie dowodu wpłaty wadium.

Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2021 roku o godz. 10:00 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Bydgoszczy przy ul. Dąbrowa 62.

Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży.

Sprzedaż następuje w postępowaniu upadłościowym i stosownie do art. 313 ust. 1 Prawa upadłościowego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub odwołania procedury sprzedaży na każdym etapie bez podania przyczyny.
Obowiązek zawarcia umowy sprzedaży w terminie trzech miesięcy od wyboru oferty pod rygorem utraty wadium.
Oferent przyjmuje do wiadomości, iż na terenie nieruchomości mogą pozostawać przedmioty ruchome niestanowiące składników masy upadłości. Syndyk nie będzie zobowiązany do ich usunięcia lub uprzątnięcia.
W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej syndyk nie jest zobowiązany do zapewnienia opuszczenia i opróżnienia lokalu przez osoby dotychczas ten lokal zajmujące.

Z warunkami oraz przedmiotem sprzedaży (w tym opisem i oszacowaniem) można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. 51*******46). Istnieje możliwość uzyskania informacji także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia oraz regulaminu znajdującego się w kancelarii, a także na stronie kancelarii www.kancelaria-szulc.pl.

Cena: 81 538 zł netto
Dodano: 24 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Inowrocław
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]