Syndyk sprzeda udział 1/2 w lokalu mieszkalnym w Skokach

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 60/21 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału ½ prawa własności nieruchomości lokalowej nr 3, zlokalizowanej w Skokach przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1B/00045842/1.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 93.470 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100)

Operat szacunkowy wraz z regulaminem przetargu dostępny jest do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ul. Młyńskiej 1a w Poznaniu.

Oferty pisemne należy składać do dnia 7 lutego 2022 r. na adres: Kancelaria Syndyka ul. Dziedzicka 6/1 61-344 Poznań, z dopiskiem „Nie otwierać- oferta przetargowa XI GUp 60/21”

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 9 lutego 2022 o godz. 16:00 w Ogrodowa 12- Conference Center, ul. Ogrodowa 12 w Poznaniu.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, najpóźniej do dnia 7 lutego 2022 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 9 347 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych 00/100) na rachunek bankowy o numerze:

95 1140 2004 0000 3002 8095 7601

z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. XI GUp 60/21”

Szczegółowe informacje można uzyskać, telefonicznie pod numerem 608 466 470 (w godz. 10-14 od pon- pt), a także pocztą elektroniczną: syndyk.przetargi(malpa)gmail.com

Cena: 93 470 zł brutto
Dodano: 5 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Węgrowiec
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]