Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości

Opis:

Przedmiotem sprzedaży w ramach Konkurs ofert przetargu jest:
Sprzedaż ½ udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Częstochowa przy ul. Radomskiej 43A stanowiącej działki ewid. Nr 20/25, 20/26, 20/27 o powierzchni łącznej 0,2602 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr: CZ1C/00033292/5. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi kwotę 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych ).

Do Konkursu ofert mogą przystąpić, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, pod warunkiem wpłaty przez nie wadium.
Oferentów może być nieograniczona ilość.
W Konkursie ofert nie mogą uczestniczyć:
a) syndyk i sędzia-komisarz,
b) reprezentanci i przedstawiciele Upadłego, jak również jego wspólnicy lub akcjonariusze,
c) upadły,
d) osoby będące wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem osób wymienionych w §3 ust. 3 lit. a
e) oferenci, w stosunku do których złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub toczy się postępowanie upadłościowe jak również podmioty wobec których otwarto postępowanie likwidacyjne.

Oferty należy składać do dnia 22.11.2021 roku osobiście w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Sandomierzu 27-600, ul. Przemysłowa 8 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty.
Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. Kopertę należy zaadresować:
Syndyk Kamil Korzeniec
ul. Przemysłowa 8, 27-600 Sandomierz
sygnatura akt V GUp 16/19
tytułując:
NIE OTWIERAĆ – OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż ½ udziału w nieruchomości

Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty na tę samą nieruchomość opisaną w §2 Regulaminu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu.
W przypadku przesłania oferty pocztą, jako dzień złożenia oferty liczy się dzień wpływu oferty do Kancelarii Syndyka Kamila Korzeniec.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, oferent złoży kolejną zapieczętowaną kopertę z dodaniem słowa: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwotę 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy)
Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w banku mBank Kancelaria Adwokacka adwokat Kamil Korzeniec ul. Hoża 34/2, 00-516 Warszawa o numerze: 39 1140 2004 0000 3102 8106 9722, w terminie do dnia 22.11.2021 r. (liczy się data wpływu wadium na rachunek bankowy masy upadłości).
Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 22.11.2021 roku pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany powyżej rachunek bankowy.
Wadium zabezpiecza zawarcie umowy sprzedaży oraz zapłatę całej ceny;
Oferentom niewybranym lub którym nie udzielono przybicia Syndyk zwraca wadium w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu ofert, zakończenia aukcji lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty
Oferta – pod rygorem odrzucenia – powinna być sporządzona w języku polskim i winna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty,
b) w przypadku przedsiębiorców – aktualny wyciąg z rejestru (ewidencji) oferenta z uwidocznionymi nazwiskami osób reprezentujących, a w przypadku działania przez pełnomocnika – dodatkowo uwierzytelnione pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, a przy spółkach z o.o. udokumentowane spełnienie wymagań art. 228 pkt. 4 ksh , art. 229 ksh , art. 230 ksh, a przy spółkach akcyjnych udokumentowane spełnienie wymagań art.393 pkt 4 ksh,
c) wskazanie numerów NIP i REGON,
d) wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta,
e) oferowaną cenę nabycia, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w §2 ust. 2 Regulaminu,
f) promesę zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku oferentów będących osobami zagranicznym, jeśli mają ustawowy obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości,
g) dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości, opłaconego z rachunku oferenta,
h) wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty, unieważnienia, odstąpienia od Konkursu ofert przez Syndyka,
i) oświadczenie oferenta że:
⎯ uiści cenę nabycia poleceniem przelewu na rachunek masy upadłości wskazany w Regulaminie Przetargu najpóźniej w dniu poprzedzającym datę zawarcia umowy sprzedaży;
⎯ zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty, podatki i opłaty związane z przeniesieniem własności nieruchomości, w tym zawarciu umowy w formie aktu notarialnego,
⎯ o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu i braku do niego zastrzeżeń,
⎯ nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w §3 ust. 3 Regulaminu,
⎯ oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, których dotyczy oferta lub oferty oraz ich stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § l kodeksu cywilnego,
⎯ finansującym zakup przedmiotu przetargu jest oferent lub bank albo inny podmiot.
– dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia winny być zaopatrzone w czytelne podpisy oferenta będącego osobą fizyczną lub czytelne podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną. Pełnomocnicy podmiotów uczestniczących w Konkursie ofert winni ponadto przedstawić umocowanie z podpisami notarialnie poświadczonymi osób udzielających pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu, które może być przez nich uwierzytelnione), ze wskazaniem umocowania do konkretnych czynności w ramach niniejszego Konkursu ofert.
Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty, dokumenty składane w Konkursie ofert mogą być uwierzytelnione przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Wymóg ten nie dotyczy wydruku pobranego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. nr 168, poz. 1186, ze zm.), bądź wydruku Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
Oferta niespełniająca powyższych warunków, w szczególności nie zawierająca wszystkich dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń zostanie odrzucona bez wzywania do ich uzupełnienia.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 23.11.2021 roku o godzinie 13.00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej 8

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 69*****76, w Kancelarii Syndyka lub w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim

Cena: 250 000 zł brutto
Dodano: 29 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Częstochowa, Grabówka
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]