Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, Ząbrowo

Opis:

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci udziału ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej złożonej z działki gruntowej nr 30 o powierzchni 1,22 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 114 m2 oraz niezabudowanej działki gruntowej nr 347 o powierzchni 1,10 ha, położonej w obrębie nr 0015 Ząbrowo, gmina Stare Pole, powiat malborski, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1M/00035991/6.

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 90 450,60 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 60/100).

3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.

4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.figura@grantfinance.pl

5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.

6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 9 045,06 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterdzieści pięć złotych 06/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 98 1140 1153 0000 4640 5200 1216 w terminie do dnia 08.05.2023 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w wypadku gdy oferent, którego oferta została zaakceptowana, nie przystąpi od zawarcia umowy sprzedaży w dacie i miejscu wskazanym przez syndyka lub nie dokona wpłaty oferowanej ceny.

7. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 09.05.2023 roku o godzinie 08:00.

8. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 09.05.2023 o godzinie 09:00 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (email, skype, tel., inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

9. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do dwóch miesięcy od dnia wyboru oferty. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nie później niż na jeden dzień przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

10. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi we wskazanej przez syndyka kancelarii notarialnej z siedzibą w Gdańsku.

11. Kupujący nabywa daną nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe).

12. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie faktycznym, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

13. Koszty notarialne ponosi nabywca z uwzględnieniem kosztów wykreślenia wierzycieli hipotecznych z księgi wieczystej działu IV.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: m.figura@grantfinance.pl.

Jednocześnie syndyk wskazuje, iż istnieje możliwość zakupu również drugiego udziału 1/2 w prawie własności ww. nieruchomości, należącego do drugiego współwłaściciela.

Cena: 90 451 zł brutto
Dodano: 21 stycznia 2022
Województwo:
Lokalizacja: Ząbrowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]