Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości – Mialnówek

Opis:

Syndyk masy upadłości Magdaleny Grzegrzółki  w postępowaniu prowadzonym pod sygn.. akt XIX GUp 1013/21 ogłasza postępowanie konkursowe na sprzedaż prawa własności udziału ½ części w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 30/10 z obrębu 0045-07-04 położoną w miejscowości Milanówek, powiat grodzki KW nr WA1G/00032900/0.

Cena minimalna: 56.065,00 złotych

Termin składania ofert:  28 lutego 2022 roku. Godzina 14:00 – decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka Magdaleny Rutkowskiej, ul. Suraska 1 lok. 202, 15-093 Białystok. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

  1. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Bohdana Bombała z dnia 24.09.2021r. udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej), mieszczącym się przy ul. Suraskiej 1 lok. 202 w Białymstoku oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A (sygnatura akt XIX GUp 1013/21.
  2. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z regulaminem postępowania konkursowego oraz ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży.
  3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1013/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Magdalena Grzegrzółka (Milanówek) i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
  4. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 5665,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Magdaleny Grzegrzółki w banku PKO BP S.A. o numerze 73 1020 1332 0000 1702 1310 5178, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym – sygn. akt. XIX GUp 1013/21 – Milanówek ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert do godziny 14:00, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.
  5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 28 lutego 2022 r. o godz. 14:00 w Biurze Syndyka przy ul. Suraska 1 lok. 202, Białystok 15-093. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.

Szczegółowe informacje na temat regulaminu postępowania i jego przedmiotu są udzielane również za pośrednictwem poczty elektronicznej kancelaria@rutkowskamagdalena.pl

Cena: 56 065 zł brutto
Dodano: 4 lutego 2022
Województwo:
Lokalizacja: Milanówek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]