Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości położonej w Nakłach- 66 %!

Opis:

Przedmiotem konkursu ofert jest udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we wsi Nakły przy ul. Szmaragdowej 2L, składającej się z działki nr 160/3, 160/4, gmina Olszewo – Borki, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą o nr OS1O/00065015/2.

Cena to 75% wartości oszacowania, tj. 105.600,00 zł (sto pięć tysięcy sześćset złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 28 września 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 146/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Urszuli Zych” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30 września 2021 r. o godzinie 13.00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Szczegółowe warunki przetargu, operat szacunkowy nieruchomości oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KPC

Cena: 105 600 zł brutto
Dodano: 10 grudnia 2020
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Nakły
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]