Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości w Nakłach- 66%!

Opis:

Przedmiotem konkursu ofert jest udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we wsi Nakły przy ul. Szmaragdowej 2L, składającej się z działki nr 160/3, 160/4, gmina Olszewo – Borki, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą o nr OS1O/00065015/2.

Cena to 66% wartości oszacowania, tj. 105.600,00 zł (sto pięć tysięcy sześćset złotych 00/100)

Oferty należy składać do dnia 3 sierpnia 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 146/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Urszuli Zych” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 5 sierpnia 2021 r. o godzinie 13.00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Szczegółowe warunki przetargu, operat szacunkowy nieruchomości oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: daniel.zablocki {{{{ mał }}}}} kdgir.pl (usuń nawiasy)

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KPC

Cena: 105 600 zł brutto
Dodano: 8 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Nakły
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]