Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym przy ul. 1 Maja 116

Opis:
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Edyty Boguckiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki, na zasadach określonych w „Warunkach przetargu i aukcji”, wchodzącego w skład masy upadłości udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach (25-001) przy ul. 1 Maja 116, stanowiącej działkę ewid. o nr 1655 z obrębu 0009, 10109 o pow. 1019 m2, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, drewniano-murowanym, parterowym z poddaszem nieużytkowym oraz murowanym budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00070856/3. Nieruchomość jest ogrodzona częściowo ogrodzeniem z siatki stalowej, częściowo ogrodzeniem betonowym. Działka wyposażona jest w sieć elektroenergetyczną i wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej. Budynek mieszkalny został wzniesiony w 1880 roku, natomiast budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wzniesiono w 1935 roku.
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie 50.395,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych).
Oferty należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 5.040 zł (słownie: pięć tysięcy czterdzieści złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Edyty Boguckiej w Santander Bank Polska S. A. o nr 56 1090 2590 0000 0001 3623 8593, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp 37/18” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 04 maja 2021 roku o godzinie 14:00 w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Edyty Boguckiej. Przetarg prowadzi syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym Edyty Boguckiej lub jego pełnomocnik.
Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Leszka Sporysza dnia 13 sierpnia 2018 roku oraz pełna treść warunków przetargu, zostaną udostępnione do wglądu w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com bądź można pobrać na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com w zakładce Przetargi/Lista aktualnych przetargów/Nieruchomości. Operat szacunkowy jest również dostępny do wglądu w aktach postępowania upadłościowego Edyty Boguckiej toczącego się pod sygn. akt: V GUp 37/18 w Sądzie Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Tycjan Saltarski
Cena: 50 395 zł brutto
Dodano: 31 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kielce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]