Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Roberta Gawina osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, ogłasza sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości w postaci udziału w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ulicy Puszkina 12 w Rudzie Śląskiej, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr GL1S/00024622/8 z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 16.800 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset złotych 00/100) stanowiącą 40 % wartości oszacowania udziału dla sprzedaży wymuszonej.

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „Robert Gawin osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, zamieszkały w Rudzie Śląskiej- OFERTA PRZETARGOWA – Sygn. akt XII GUp 53/18 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, i dostarczona do Kancelarii Notarialnej s.c. Małgorzata Janik – Rymarczyk, Katarzyna Walotek, Notariusze w Katowicach ul. Przemysłowa 10 w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej w terminie od 25.10.2021 r. do dnia 22.11.2021 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na nr rachunku bankowego 65 1090 2008 0000 0001 3608 2649 do dnia 22.11.2021 r.
II. Oferta kupna powinna zawierać:
1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
2. proponowaną cenę zakupu,
3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem, Sędzią – Komisarzem oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu
5. oświadczenie, że oferent nie jest upadłym, przedstawicielem upadłego
6. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
7. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu.
III. Rozpoznanie ofert odbędzie się w Kancelarii Notarialnej s.c. Małgorzata Janik – Rymarczyk, Katarzyna Walotek, Notariusze w Katowicach ul. Przemysłowa 10 w dniu 24.11.2021 r. o godzinie 11:00.
1. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,
2. Syndyk dokonuje wyboru oferty, w której cena nabycia wskazana przez oferenta jest najwyższa.
3. Wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia rozpoznania ofert.
4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, w terminie wyznaczonym przez Organizatora Przetargu.
5. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane.
6. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty ceny, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, a za datę zapłaty uważa się chwilę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy podany przez Organizatora Przetargu.
7. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do wyboru kancelarii notarialnej oraz przeniesienia terminu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego bez podania przyczyny.
8. Brak zapłaty całej ceny sprzedaży w wyznaczonym terminie daje syndykowi prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta.
9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w terminie uzgodnionym z Organizatorem Przetargu.
10. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta, lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, bądź w przypadku odstąpienia przez Organizatora Przetargu od podpisania umowy.
11. Opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się do wglądu w Biurze Organizatora Przetargu.
12. Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu -do wglądu w Biurze Organizatora Przetargu w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35,
13. Wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. (32)260 80 46.

Cena: 16 800 zł brutto
Dodano: 27 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ruda Śląska
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]