Syndyk sprzeda udział 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego w Elblągu

Opis:
1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci udziału ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni użytkowej 47,10 m2 znajdującego się w budynku nr 142A, położonego przy ul. Królewieckiej w Elblągu , województwo warmińsko -mazurskie wraz z przynależną piwnicą o pow. 5,00 m2 oraz udziałem wynoszącym 0,021 w prawie własności działki gruntowej nr 3/5 o pow. 0,0769 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr EL1E/00070655/0.
2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 99.400,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100).
3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.
4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2022 r. na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka.
5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.
6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 60 1140 1153 0000 4640 5200 1221 w terminie do dnia 14.02.2022 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty.
7. Zastrzega się utratę wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka lub w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania ww. umowy z winy oferenta.
8. Oferta wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę wraz ze wskazaniem nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, oznaczenie nieruchomości i oferowaną cenę nabycia.
9. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 15.02.2022 roku.
10. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk może przeprowadzić aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
11. Umowa w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez syndyka.
12. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę przed podpisaniem umowy.
13. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi kupujący.
14. Syndyk zastrzega prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny nawet po dokonaniu wyboru oferty.
15. Sprzedaż nieruchomości ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
16. Upadły ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady sprzedawanych nieruchomości.
17. Nabywcy nie przysługuje prawo zwrotu nabytych nieruchomości.
Cena: 99 400 zł brutto
Dodano: 11 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Elbląg
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]