Syndyk sprzeda- udział 1/2 w prawie własności Toyota Yaris z 2004 r.

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości w postaci samochodu Toyota Yaris, r. prod. 2004, za cenę nie niższą niż 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto.

Oferty należy składać drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa w terminie do dnia 3 listopada 2020 roku (liczy się data wpływu oferty). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 listopada 2020 r.

Oferta winna zawierać pełne dane oferenta, numer telefonu oraz e-mail, a także wskazanie
proponowanej ceny zakupu, nie niższej niż cena minimalna. Wymagane wadium w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) należy przelać na rachunek masy upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. najpóźniej do dnia 3 listopada 2020 r.

W przypadku otrzymania przez syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej
oferty na nabycie ruchomości, a nadto dane oferty będą co najmniej równe cenie
minimalnej, syndyk przeprowadzi aukcję na sprzedaż ruchomości.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Cena: 2 000 zł brutto
Dodano: 9 października 2020
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]