Syndyk sprzeda udział 1/2 własności lokalu mieszkalnego

Opis:
Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 1/2 w prawie własności do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1G/00036894/9 z udziałem w nieruchomości o nr KW OL1G/00007984/5.
Nieruchomość położona jest w miejscowości Zelki, gmina Wydminy, powiat giżycki. Cena stanowi 100% wartości oszacowania, tj 12.500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100).
Oferty należy składać do dnia 4 lutego 2022 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 260/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Artur Strzałkowski” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2022 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: da************i@k****.pl Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC
Cena: 12 500 zł brutto
Dodano: 4 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Suwałki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]