Syndyk sprzeda udział 1/2 własności lokalu mieszkalnego

Opis:

Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 1/2 w prawie własności do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr
OL1G/00036894/9 z udziałem w nieruchomości o nr KW OL1G/00007984/5. Nieruchomość położona jest w miejscowości Zelki, gmina Wydminy, powiat giżycki.

Cena stanowi 50% wartości oszacowania, tj 6.250,00 zł (sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 29 maja 2023 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej
kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 260/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Artur Strzałkowski” i zawierać dokładne oznaczenie
składającego ofertę.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2023 r. o godzinie 14.00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe
informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC

Cena: 6 247 zł brutto
Dodano: 27 kwietnia 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Wydminy
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]