Syndyk sprzeda udział 1/3 w działce w miejscowości Dunajek

Opis:

Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Dunajek, gmina Świętajno, powiat olecki, województwo warmińsko – mazurskie, działka nr 246/2, o pow. 0,3000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1C/00035091/9.

Cena to 19.333,00 zł (dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote).

Oferty należy składać do dnia 4 maja 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 218/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Bogusławy Malinowskiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 6 maja 2021 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KPC

Cena: 19 333 zł brutto
Dodano: 31 marca 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Dunajek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]