Syndyk sprzeda udział 1/3 w nieruchomości Dunajek

Opis:

Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Dunajek, gmina Świętajno, powiat olecki, województwo warmińsko – mazurskie, działka nr 252/3, o pow. 0,2700 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1C/00024482/7.

Na terenie działki znajduje się budynek mieszkalny oraz trzy budynki gospodarcze. Działka obecnie nie jest zamieszkana.

Cena to 39.333,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote).

Oferty należy składać do dnia 4 maja 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 218/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Bogusławy Malinowskiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 6 maja 2021 r. o godzinie 13.00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: daniel.zablocki {{{{ mał }}}}} kdgir.pl (usuń nawiasy)

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KPC

Cena: 39 333 zł brutto
Dodano: 31 marca 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Dunajek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]