Syndyk sprzeda udział 1/6 w działce gruntowej

Opis:

1.      Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci udziału 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 104/2 o powierzchni 0,1034 ha położona w Ględach, gmina Łukta, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą EL1O/00017870/4.

2.      Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 275,00zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

3.      Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.07.2023 r. na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot lub na adres email, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka.

4.      Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.

5.      Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 275,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 35 1140 1153 0000 4640 5200 1186 (Grant Finance sp. z o.o.) w terminie do dnia 21.07.2023 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty.

6.      Zastrzega się utratę wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka lub w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania ww. umowy z winy oferenta.

7.      Oferta wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium  powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę wraz ze wskazaniem nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, oznaczenie nieruchomości i oferowaną cenę nabycia.

8.      W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk może przeprowadzić aukcję dla wyłonienia nabywcy.

9. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi kupujący.

10.      Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.

11.   Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć z syndykiem umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego we wskazanej przez syndyka kancelarii notarialnej w Gdańsku.

12.   Kupujący zobowiązany jest wpłacić pozostałą cenę na wskazany w pkt. 5 numer rachunku bankowego  przed podpisaniem umowy.

13.   Syndyk zastrzega prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny nawet po dokonaniu wyboru oferty.

14.   Sprzedaż nieruchomości ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

15.   Upadły ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady sprzedawanych nieruchomości.

16.   Nabywcy nie przysługuje prawo zwrotu nabytych nieruchomości.

Cena: 275 zł brutto
Dodano: 28 czerwca 2023
Województwo:
Lokalizacja: Ględy
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]