Syndyk sprzeda udział 1/6 w lokalu mieszkalnym, Elbląg

Opis:

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci udziału 1/6 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 24, położonego Elblągu, przy ul. Generała Władysława Andersa 9, o łącznej powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 63,80 m2 (lokal mieszkalny 61,40 m2 oraz piwnica 2,40 m2), dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1E/00080421/4.

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 29 652,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.

4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.01.2024 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.figura@grantfinance.pl

5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.

6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 2 965,20 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 20/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 86 1140 1153 0000 4640 5200 1141 w terminie do dnia 02.01.2024 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w wypadku gdy oferent, którego oferta została zaakceptowana, nie przystąpi od zawarcia umowy sprzedaży w dacie i miejscu wskazanym przez syndyka lub nie dokona wpłaty oferowanej ceny.

7. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 03.01.2024 roku o godzinie 12:00.

8. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 03.01.2024 r. o godzinie 13:00 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (email, skype, tel., inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

9. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do trzech miesięcy od dnia wyboru oferty.

10. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wpłaty oferowanej ceny pomniejszonej o wpłacone wadium przed podpisaniem umowy, przy czym wskazany przez syndyka rachunek bakowy musi być uznany całą oferowaną ceną nie później niż na trzy dni przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

11. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

12. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi we wskazanej przez syndyka kancelarii notarialnej z siedzibą w Gdańsku lub Gdyni.

13. Kupujący nabywa daną nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe).

14. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie faktycznym, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

15. Koszty notarialne ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: m.figura@grantfinance.pl.

 

Cena: 29 652 zł brutto
Dodano: 19 kwietnia 2023
Województwo:
Lokalizacja: Elbląg
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]