Syndyk sprzeda udział 1/6 w nieruchomości gruntowej

Opis:

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci udziału w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej złożonej z niezabudowanej działki gruntowej nr 52/2 o pow. 0,62 ha, położonej w obrębie nr 0001 Byszwałd gm. Lubawa, powiat iławski, województwo warmińsko- mazurskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr EL1I/00010799/7.
2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 656,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100).
3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.
4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.10.2022 r. na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka.
5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.
6. Oferta powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę wraz ze wskazaniem nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, oznaczenie nieruchomości i oferowaną cenę nabycia.
7. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 07.10.2022 roku
8. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk może przeprowadzić aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100)
9. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi kupujący.
10. Syndyk zastrzega prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny nawet po dokonaniu wyboru oferty.
11. Sprzedaż nieruchomości ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
12. Upadły ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady sprzedawanych nieruchomości.
13. Nabywcy nie przysługuje prawo zwrotu nabytych nieruchomości.

Cena: 656 zł brutto
Dodano: 20 czerwca 2022
Województwo:
Lokalizacja: Byszwałd
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]