Syndyk sprzeda udział 1/6 w nieruchomości, Mirowice.

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Maciąg, sygn. akt:
XIX GUp 1325/20, informuje, że na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 20 stycznia 2021 r. oraz 5 lipca 2021r. uzyskał zgodę na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, składającej się z działek ewidencyjnych nr 270/2 i nr 343 o łącznej pow. 1,749 ha, położonej w miejscowości Mirowice, gmina Grojec, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr RA1G/00057092/9 za kwotę nie niższą niż 22 000,00 zł.
Sprzedaż odbędzie się w formie konkursu ofert, za cenę nie mniejszą niż 22 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące 00/100).

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, przesyłką pocztową–listem poleconym lub złożenie osobiście w biurze syndyka, w terminie do dnia 8 września 2021 r., do godz.14.00 w zamkniętej zapieczętowanej kopercie na adres: Biuro Syndyka Krzysztof Gołaszewski, ul. Godebskiego 6/1, 20 – 045 Lublin, z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości położnej w Mirowicach, sygn. akt: XIX GUp 1325/20”.

Warunkiem uczestnictwa w procesie sprzedaży jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 10% ceny sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości, prowadzony w PKO BP Inteligo o numerze 79*******558 0000 860*******7861 z dopiskiem „Wadium-konkurs ofert XIX GUp 1325/20”. Szczegółowe informacje dotyczące mienia objętego sprzedażą można uzyskać w Biurze Syndyka ul. Godebskiego 6/1, 20 – 045 Lublin, tel. +48**********18.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu ofert lub unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy przeniesienia własności przedmiotu konkursu.

Cena: 22 000 zł brutto
Dodano: 23 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Mirowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]