syndyk sprzeda udział 1/8 w prawie własności nieruchomości położonej w Oświęcimiu

Opis:

REGULAMIN

SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

UDZIAŁU 1/8 W NIERUCHOMOŚCI
(„REGULAMIN”)

 • 1
 1. Niniejsza sprzedaż z wolnej ręki przeprowadzana jest w związku z toczącym się
  przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydziałem VIII  Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postępowaniem upadłościowym Katarzyny Polityło – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 2. Sprzedaż prowadzona jest przez Macieja Strosznajdera – Syndyka masy upadłości Katarzyny Polityło nr lic. 629.
 3. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (dalej jako „PU”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
  Kodeks cywilny (dalej jako ,,KC’’). Sprzedaż dokonana w postępowaniu
  upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 ust. 1 PU).
 • 2
 1. Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej o numerze 1604/3 położonej w jednostce ewidencyjnej Oświęcim – miasto, obr. 0001 Oświęcim przy ul. Jagiełły 132, objętej księgą wieczystą numer KR1E/00062089/3.
 2. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 160 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 20 m2.

3.    Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży ( udziału 1/8)  to 48 112,50,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sto dwanaście złotych 50/100).

4.    Z operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w siedzibie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Macieja Strosznajdera ul. Gen. Tadeusza Kościuszki 36a w Chrzanowie od poniedziałku do piątku od godz. 12:00 – 17:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym tel.: 502482666.

5.    Ze stanem nieruchomości można zapoznać się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z Syndykiem .

 • 3
 1. Oferty należy składać w formie papierowej na adres kancelarii syndyka do godz. 15:00 2 lipca 2024r.
 2. Oferty przesłane pocztą uważa się za złożone w terminie, jeśli wpłyną do Kancelarii do godz. 15:00 dnia 2 lipca 2024r.
 3. Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na nabycie nieruchomości w postępowaniu upadłościowym KR1S/GUp 560/19/S”.

Koperta powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko, lub firmę oraz miejsce zamieszkania/siedzibę.

 • 4
 1. Każda z ofert winna zawierać:
  a) dokładne oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub pełna nazwa ze wskazaniem formy prawnej, adres zamieszkania lub siedziby);
  b) oznaczenie osoby reprezentującej oferenta oraz jej numer telefonu;
  c) proponowaną cenę zakupu, która nie może być niższa niż cena wywoławcza;
 2. d) oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem sprzedaży, spełnia warunki określone w tym regulaminie oraz że akceptuje treść regulaminu,
  e) oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem;
  f) oświadczenie, że oferent zapoznał się z aktualnym stanem prawnym nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
  g) własnoręczny podpis.
 3. Do oferty należy dołączyć:
  a) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji (w przypadku przedsiębiorców);
  b) wymagane według Kodeksu spółek handlowych zezwolenie organów spółki na nabycie przedmiotu sprzedaży;
  c) dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania oferenta.
 • 5
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości
  10 % ceny przedmiotu sprzedaży, tj. 4811,25 zł (słownie: cztery tysiące osiemset jedenaście złotych 25/100);
 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy o numerze: 05 1240 4168 1111 0010 4264 5129 tytułem „Wadium – sygn. akt. KR1S/GUp 560/19/S” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.
 3. W przypadku późniejszego wyboru oferty wpłacone wadium zaliczone zostanie na
  poczet ceny.
 4. W przypadku nie wybrania oferty, wadium zostanie zwrócone na rachunek z którego środki wpłynęły w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 • 6
 1. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży są udzielane zainteresowanym
  w zakresie posiadanym przez Syndyka pod adresem e-mail
  radca@kancelariastrosznajder.pl oraz numerem telefonu tel.: 502 482 666.
 • 7
 1. Otwarcie ofert nastąpi następnego dnia po upływie terminu do składania ofert 3 lipca 2024r. o godzinie 16:30 w Kancelarii Syndyka Macieja Strosznajdera (ul. Gen. Tadeusza Kościuszki 36a, 32-500 Chrzanów).
 2. Wyboru oferty dokonuje syndyk w oparciu o kryterium ceny.
 3. O dokonanym wyborze niezwłocznie zostaje powiadomiony oferent, którego oferta została przyjęta.
 4. Oferty niespełniające wymogów niniejszego Regulaminu oraz oferty nieczytelne bądź niezrozumiałe nie będą rozpoznawane.
 • 8
 1. Syndyk dokonuje wybory oferty z najwyższą ceną.
 2. Jeśli zostaną złożone dwie lub więcej takie same oferty spełniające warunki niniejszego Regulaminu tj. dwie takie same ceny najwyższe syndyk zaprasza oferentów do składania dalszych ofert wyznaczając w tym celu termin nie dłuższy niż 14 dni aż do dnia wyłonienia najkorzystniejszej oferty .
 3. W przypadku nie wyłonienia najwyższej oferty syndyk unieważni postępowanie i zamieści kolejne ogłoszenie o sprzedaży.
 • 9
 1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium najpóźniej w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości. Za zapłatę w terminie uważa się wpływ środków
  w na konto wskazane przez syndyka. Środki muszą wpłynąć na rachunek przed terminem zawarcia aktu notarialnego.

2.Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi po zapłacie pełnej ceny przez oferenta.
3. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w formie aktu notarialnego przed notariuszem
wybranym przez Syndyka.
4. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 1. Nie przystąpienie do aktu notarialnego powoduje przepadek wadium na rzecz masy upadłości.
 • 10

Syndyk zastrzega sobie prawo do:
1) odwołania sprzedaży lub jej unieważnienia bez podania przyczyn;
2) przeprowadzenia aukcji w przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta;
3) zażądania dodatkowych informacji od oferentów lub uzupełnienia dokumentów

 • 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Prawa
upadłościowego oraz Kodeksu cywilnego.

Syndyk masy upadłości Maciej Strosznajder

Cena: 48 113 zł brutto
Dodano: 11 czerwca 2024
Województwo:
Lokalizacja: Oświęcim
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]