Syndyk sprzeda udział 15/16 w dz. 268 położonej w miejscowości Ligowo

Opis:

Syndyk masy upadłości Andrzeja Gołębiewskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału 15/16 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewid. nr 268 o powierzchni 1,46 ha, położonej w miejscowości Ligowo, w gminie Mochowo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PL1E/00007256/2.
Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 17.448,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 00/100).
Oferty należy składać w terminie do dnia 13 października 2021 roku na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 1.744,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści cztery złote) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Andrzeja Gołębiewskiego kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Andrzeja Gołębiewskiego o nr PL 09 1050*******000 0092 7782 8670 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt XIX GUp 696/20 – udział 15/16 w działce nr 268”.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 14 października 2021 roku o godzinie 10:30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Gołębiewskiego lub upoważnioną przez niego osobę. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne, Syndyk wyznaczy termin aukcji, która zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams. Aukcja zostanie przeprowadzona nie wcześniej niż po upływie 21 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w Operacie szacunkowym z dnia 18 stycznia 2021 roku sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę Artura Olczaka, który jest udostępniony do wglądu w kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w godz. 8.00-16.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: XIX GUp 696/20 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości oraz regulamin sprzedaży udziału w nieruchomości są dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka www. saltarski .com w zakładce Przetargi/ Nieruchomości.
Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.
Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Przez wzgląd na osobę nabywcy, w odniesieniu do Przedmiotu sprzedaży może mieć zastosowanie ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity z dnia 16 września 2020 roku – Dz.U. z 2020 r. poz. 1655) w szczególności art. 3 ust. 4 wskazanej ustawy, kreujący uprawnienie do prawa pierwokupu przysługujące z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.
Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Nabywcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu rękojmi – wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 17 448 zł brutto
Dodano: 29 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ligowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]