Syndyk sprzeda udział 3/32 w nieruchomości zabudowanej, Partęczyny

Opis:

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości prawo własności nieruchomości przysługującego w 3/32 części upadłemu położonej w Partęczynach budynek nr 54, gmina Świecie nad Osą, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 145/2, obręb Partęczyny, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1U/00016744/3 za cenę nie niższą niż 7 600,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych 00/100). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2021 r. osobiście lub listem poleconym na adres syndyka: Anna Michalak, ul. Kosynierów Gdyńskich 27/1, 86-300 Grudziądz. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym o godzinie 10.00 w biurze syndyka Anny Michalak, ul. Kosynierów Gdyńskich 27/1, 86-300 Grudziądz w dn. 11 października 2021 r. Warunki sprzedaży w trybie z wolnej ręki oraz operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego udostępnione są do wglądu w biurze syndyka Anny Michalak, ul. Kosynierów Gdyńskich 27/1, 86-300 Grudziądz. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 79*******97.

Cena: 7 600 zł brutto
Dodano: 27 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Partęczyny
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]