Syndyk sprzeda – udział 5/7 w drodze Henryków, Zduńska Wola

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. XIX GUp 1654/20 w upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, udziału w wysokości 5/7 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącą drogę wewnętrzną dojazdową do działek budowlanych, składającej się z działki ewidencyjnej numer 62/17 o powierzchni 0,1312 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0031 Henryków w gminie Zduńska Wola w województwie łódzkim, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1Z/00037560/0.

Cena wywoławcza wynosi 3 485,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 zł).

Oferty należy składać pisemnie w terminie do dnia 16 grudnia 2021 roku do Kancelarii Syndyka Michała Węglińskiego, ul. Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa, w godzinach pracy Kancelarii Syndyka, lub przesłać je na adres tej Kancelarii. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka.

Oferta, która wpłynęła do Kancelarii po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest m.in. wpłacenie wadium w wysokości 348,50 zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem złotych 50/100).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Ewy Zych w upadłości w banku Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o numerze: 32109018700000000147293262 z dopiskiem „Konkurs ofert – sygn. akt XIX GUp 1654/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy.

Zapłata ceny następuje przed zawarciem umowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert przez Syndyka nastąpi na posiedzeniu jawnym za pośrednictwem usług Microsoft Teams, dnia 20 grudnia 2021 roku o godzinie 11:00. Podczas posiedzenia zostaną rozpoznane oferty złożone we wszystkich konkursach prowadzonych w ramach niniejszego postępowania.

Czynność otwarcia ofert zostanie zaprotokołowana.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione są do wglądu w Kancelarii syndyka pod adresem: Woźnicki Węgliński Łopatko Restrukturyzacje sp. z o.o., ul. Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa, w godz. 10.00 – 16.00 po uprzednim, telefonicznym umówieniu terminu (tel. 723 222 275, za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@w2l.pl), lub formularza kontaktowego na niniejszym portalu.

Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i tryb sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną oraz telefonicznie (tel. 723 222 275 l poczty elektronicznej (biuro@w2l.pl) lub formularza kontaktowego.

Cena: 3 485 zł brutto
Dodano: 16 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Henryków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]