Syndyk sprzeda udział 5/8 w nieruchomości w Starym Dziebałtowie

Opis:
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Janiny Cholewińskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 382/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału 5/8 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Stary Dziebałtów, gm. Końskie, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KI1K/00017063/7. Nieruchomość obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 937/1 (działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym i szopą), 156 (działka niezabudowana) oraz 372 (działka niezabudowana) – zwane dalej Przedmiotem sprzedaży.
Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 81 988,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych).
Oferty należy składać w terminie do dnia 22 marca 2022 roku na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 8 198,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert .
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w dniu 24 marca 2022 roku o godz. 11:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Janiny Cholewińskiej lub upoważnioną przez niego osobę. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie sprzedaży, Syndyk wyznaczy termin aukcji, która zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams.
Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w Operacie szacunkowym, sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę Ewelinę Galińską dnia 22 stycznia 2021 roku. Operat szacunkowy nieruchomości jest dostępny do wglądu w formie skanu, w odpowiedzi na wniosek o jego udostępnienie skierowany na adres email Kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com, a także w aktach postępowania upadłościowego Janiny Cholewińskiej prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 382/20 w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.
Regulamin sprzedaży, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości, są dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com w zakładce Przetargi/Lista aktualnych przetargów/ Nieruchomości.
Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem email: kancelaria@saltarski.com. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Przez wzgląd na osobę nabywcy, w odniesieniu do Przedmiotu sprzedaży może mieć zastosowanie ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity z dnia 16 września 2020 roku – Dz.U. z 2020 r. poz. 1655) w szczególności art. 3 ust. 4 wskazanej ustawy, kreujący uprawnienie do prawa pierwokupu przysługujące z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Tycjan Saltarski
Cena: 81 992 zł brutto
Dodano: 19 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Stary Dziebałtów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]