Syndyk sprzeda udział 5/8 w nieruchomości w Starym Dziebałtowie

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Janiny Cholewińskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału 5/8 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Stary Dziebałtów, gm. Końskie, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KI1K/00017063/7. Nieruchomość obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 937/1 (działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym i szopą), 156 (działka niezabudowana) oraz 372 (działka niezabudowana) – zwane dalej Przedmiotem sprzedaży.
Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 109.317,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy trzysta siedemnaście złotych).
Oferty należy składać w terminie do dnia 22 listopada 2021 roku na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 10.931,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Janiny Cholewińskiej kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Janiny Cholewińskiej o nr PL 70 1050*******000 0092 8244 6518 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of” 382/20 – udział w działce Stary Dziebałtów”.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w dniu 23 listopada 2021 roku o godz. 13:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Janiny Cholewińskiej lub upoważnioną przez niego osobę. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie sprzedaży, Syndyk wyznaczy termin aukcji, która zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams.
Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w Operacie szacunkowym, sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę Ewelinę Galińską z dnia 22 stycznia 2021 roku. Operat szacunkowy nieruchomości jest dostępny do wglądu w formie skanu, w odpowiedzi na wniosek o jego udostępnienie skierowany na adres e-mail Kancelarii Syndyka: kancelaria(małpa)saltarski.com, a także w aktach postępowania upadłościowego Janiny Cholewińskiej prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 382/20 w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.
Regulamin sprzedaży, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości, są dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com w zakładce Przetargi/Lista aktualnych przetargów/ Nieruchomości.
Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.
Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Przez wzgląd na osobę nabywcy, w odniesieniu do Przedmiotu sprzedaży może mieć zastosowanie ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity z dnia 16 września 2020 roku – Dz.U. z 2020 r. poz. 1655) w szczególności art. 3 ust. 4 wskazanej ustawy, kreujący uprawnienie do prawa pierwokupu przysługujące z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 109 317 zł brutto
Dodano: 26 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Stary Dziebałtów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]