Syndyk sprzeda udział przy ul. Starobielawskiej we Wrocławiu

Opis:

Syndyk masy upadłości Józefy Szylling (sygn. akt. XIX GUp 936/20) ogłasza drugą sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki (konkurs ofert) i aukcji (przetarg ustny) udziału w wysokości 3/32 w nieruchomości lokalowej nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku , położonej przy ul. Starobielawskiej 34 we Wrocławiu (54-061) dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00043420/3. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Dzikoń z dnia 10 kwietnia 2021 roku jest do wglądu w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej), mieszczącym się przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53., 00-626 w Warszawie, albo na wniosek e-mailem: bi**o@b*********.eu
Każdy oferent, biorący udział w konkursie ofert lub dodatkowo aukcji zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w regulaminie postępowania i obwieszczeniu o sprzedaży oraz określonych przez Sędziego-komisarza. Cena wywoławcza Udziału wynosi nie mniej niż 13.600,00 zł (trzynaście tysięcy sześćset 00/100 złotych). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni ( do 8 sierpnia 2021) od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o sprzedaży, na adres: Biuro Syndyka, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc, siedemset 00/100 złotych). Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Zgodnie z dyspozycją art. 1013 kpc w zw. z art. 313 ust. 6 pr. up. zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego w zakresie własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności. Tym samym dla nieruchomości lokalowej usytułowanej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym o powierzchni użytkowej 55,90 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WR1K/00043420/3 w mocy pozostaną hipoteki wpisane w dziale IV opisanej księgi wieczystej. Hipoteki obciążać będą również udział nabywcy w nieruchomości w takim samym zakresie, jak poprzednio udział upadłej, zaś odpowiedzialność nabywcy jest wyłącznie odpowiedzialnością rzeczową. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 póź. 535 z poz. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnia bez podania przyczyn lub zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru oferty, na dowolnym etapie postępowania konkursowego, aż do momentu wyboru oferty. Szczegółowe informacje na temat regulaminu postępowania konkursowego i aukcji, a także na temat przedmiotu niniejszego postępowania udzielane są telefonicznie pod nr telefonu (22) 400-08-94 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: bi**o@b*********.eu

Cena: 13 600 zł brutto
Dodano: 20 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wrocław
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]