Syndyk sprzeda udział przy ul. Starobielawskiej we Wrocławiu

Opis:

Syndyk masy upadłości Józefy Szylling (sygn. akt. XIX GUp 936/20) ogłasza sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki (konkurs ofert) i aukcji (przetarg ustny) udziału w wysokości 3/32 w nieruchomości lokalowej nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku , położonej przy ul. Starobielawskiej 34 we Wrocławiu (54-061) dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00043420/3. 1. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Dzikoń z dnia 10 kwietnia 2021 roku jest do wglądu w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej), mieszczącym się przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53., 00-626 w Warszawie, albo na wniosek e-mailem: bi**o@b*********.eu 5. W postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia-komisarz i syndyk, ich małżonkowi, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia. b) upadły. 6. Każdy oferent, biorący udział w konkursie ofert lub dodatkowo aukcji zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w regulaminie postępowania i obwieszczeniu o sprzedaży oraz określonych przez Sędziego-komisarza. 7. Cena wywoławcza Udziału wynosi nie mniej niż 17.000,00 zł (siedemnaście tysięcy 00/100 złotych). 8. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o sprzedaży, na adres: Biuro Syndyka, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.9. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami, opisanymi w regulaminie postępowania konkursowego powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 936/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Józefy Szylling” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 11. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc, siedemset 00/100 złotych). 12. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy Józefy Szylling w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 45 1090 2590 0000 0001 4663 0304, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym – sygn. akt. XIX GUp 936/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.13. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert, o godz. 11:00 w Biurze Syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok 53 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.15. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości.
Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.19. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot sprzedaży.21. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Zgodnie z dyspozycją art. 1013 kpc w zw. z art. 313 ust. 6 pr. up. zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego w zakresie własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności. Tym samym dla nieruchomości lokalowej usytułowanej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym o powierzchni użytkowej 55,90 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WR1K/00043420/3 w mocy pozostaną hipoteki wpisane w dziale IV opisanej księgi wieczystej. Hipoteki obciążać będą również udział nabywcy w nieruchomości w takim samym zakresie, jak poprzednio udział upadłej, zaś odpowiedzialność nabywcy jest wyłącznie odpowiedzialnością rzeczową.
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 póź. 535 z poz. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.23. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnia bez podania przyczyn lub zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru oferty, na dowolnym etapie postępowania konkursowego, aż do momentu wyboru oferty. 24. Szczegółowe informacje na temat regulaminu postępowania konkursowego i aukcji, a także na temat przedmiotu niniejszego postępowania udzielane są telefonicznie pod nr telefonu (22) 400-08-94 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: bi**o@b*********.eu

Cena: 17 000 zł brutto
Dodano: 22 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wrocław
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]