Syndyk sprzeda udział w działce nr 44 przy ul. Żyrardowskiej

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Syty – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału 11270/1512556 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o nr 44 o obszarze 0,1477 ha, położonej w miejscowości Grodzisk Mazowiecki, Gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1G/00072437/5.
Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 1 871,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt jeden złotych).
Oferty należy składać w terminie do dnia 25 października 2021 roku na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w godzinach jej urzędowania Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka (Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa) wraz z podaniem sygnatury akt V GUp „of” 82/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Syta w sprawie V GUp „of” 82/19 i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 188 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Grzegorza Syta kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Grzegorza Syta prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. o nr 97 1090 1056 0000 0001 1952 0729, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of” 82/19 – udział w nieruchomości Grodzisk Mazowiecki”.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w dniu 26 października 2021 roku o godzinie 14:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Syta lub upoważnioną przez niego osobę. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne, Syndyk wyznaczy termin aukcji, która zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams.
Charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w Aneksie z dnia 21 stycznia 2021 r. do operatu szacunkowego nieruchomości z dnia 13 stycznia 2020 r., sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego mgr. inż. Michała Kulę, które są udostępnione do wglądu w kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02 – 797 Warszawa w godz. 8:00-16:00 oraz w aktach sprawy o sygn. akt: V GUp „of” 82/19 w czytelni Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn. Szczegółowe „Warunki przetargu i aukcji” oraz wzór oferty nabycia nieruchomości są dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com w zakładce Przetargi/Lista aktualnych przetargów/ Nieruchomości.
Uzyskanie ogólnych informacji o przedmiocie i warunkach sprzedaży jest możliwe za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com.
Syndyk ma prawo do odwołania procesu sprzedaży bez podania przyczyny także na etapie poprzedzającym dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 1 871 zł brutto
Dodano: 13 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]