Syndyk sprzeda udział w działkach 1.44 ha – Gnieździska gmina Łopuszno

Opis:

Syndyk masy upadłości Alicji Bełtowskiej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kielcach, sygn. akt V GUp 231/19, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 887 o powierzchni 2200 m2; działki o numerze 1038 o powierzchni 8200 m2; działki o numerze 1104 o powierzchni 4000 m2; tj. o łącznej powierzchni 1,4400 ha, położonej w miejscowości Gnieździska, gmina Łopuszno, powiat kielecki, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1W/00030903/5, za cenę nie niższą niż 42.035,00 zł brutto (czterdzieści dwa tysiące trzydzieści pięć złotych i 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2021 r. o godz. 10:00. Oferty należy składać w terminie do dnia 15.04.2021 r. (decyduje data wpływu) na adres: Syndyk Piotr Kasperek; skr. poczt. 1224; 25-113 Kielce 3 lub bezpośrednio w kancelarii syndyka. Informacje i regulamin przetargu można uzyskać pod nr tel. 512 320 220 oraz pocztą e-mail: biuro@kaspol.net

– działka nr 887 położona na terenie oznaczonym symbolem MN opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej;
– działka nr 1038 od strony drogi gminnej położona na obszarze oznaczonym symbolem R2 opisanym jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej nie podlegającej ochronie (pow. ok. 0,3500 ha, dalsza część działki na terenie oznaczonym MN opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej (pow. ok. 0,6200 ha);
– działka nr 1104 położona na obszarze oznaczonym symbolem R2 opisanym jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej nie podlegającej ochronie.

Wszystkie działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Cena: 42 035 zł brutto
Dodano: 24 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gnieździska
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]